вторник, 9 декември 2008 г.

Лечение с прана

Тук има някои много интересни клипчета за праната.

Чакрите - врати към живота

Чакрите - това се енергийните центрове на живота। Ние рядко си задаваме въпроса от къде идва енергията с която се движим и живеем। Повечето хора си мислят,че това е от храната, други пък, че вътрешните органи защото са живи ги карат да живеят। Възниква обаче въпроса, как хората могат да издържат без храна над двадесет години и да са живи 8наричат ги слънцееди /хранещи се от слънцето/ Възможността да сме живи тук и сега е съществуването на чакрите/енергиини центрове /। Чакрите са седем на брой и всяка една отговаря за определен аспект на живота на човек। При дисбаланс в определена чакра настъпва болест, раздяла, липса на стабилно финансово състояние и много други беди।

следва продължение...
___________________________________________________________________
Chakra - this energy centers of life. We rarely ask questions where the energy comes with a wave and live. Most people think that this is food, other then that internal organs because they live makes it live. However, the question arises, how people can support themselves without food more than twenty years and live call eat sun / feeding from the sun / option we live here and now is the existence of chakri / energy centers. Chakri are seven in number and each responsible for certain aspects of life. In imbalance in a chakra occurring disease, separation, lack of sound financial condition and many other ills!